Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari jasa para Walisongo. Perkataan wali berasal dari bahasa Arab…